[SỰ KIỆN] BINGO & BATTLE PASS

02/07
 
 
[SỰ KIỆN] BATTLE PASS
1. Thời gian diễn ra: 05/07/2023 - 01/08/2023
 
2. Nội dung sự kiện:
 
- Battle Pass là một loại tính năng làm nhiệm vụ hàng ngày, và quà tặng sẽ được reset mỗi tháng.
 
- Yêu cầu tài khoản phải có sử dụng Premium Platinum Service mới có thể nhận được nhiệm vụ. Và 500 Cash để mở khóa quà tặng trong tháng.
 
- Làm nhiệm vụ hàng ngày trên trang chủ, để tích lũy kinh nghiệm tăng cấp độ Battle Pass để nhận được phần quà tương ứng.
 
- Có tổng cộng 50 cấp độ trong Battle Pass.
 
 
3. Phần quà theo từng cấp Battle Pass (7/2023):
 
Cấp độ Tên vật phẩm Số lượng Thời hạn
1 Inexhaustible HP Potion (Lv. 4) 1 7
2 Cube of Element (Q. Ancient Dog) 1 -
3 Stain Clone 5 -
4
Protection of Veradrix 10 -
5 Merit Contribute Key 5 -
6 Cube of Scroll (Medium) 1 -
7 Cube of Scroll (High) 1 -
8 Happy Birthday Ring 1 1 ngày
9 Stain Clone 5 -
10 Chaos Box - Avatar (Premium) 1 -
11 Effector Pocket 1 -
12 GM's Blessing (Lv. 4) Holy Water 50 -
13 Fury Potion (LV.4) 50 -
14 Option Scroll Cube (EOD B3F) 1 -
15 Blended Rune Cube (High) 1 -
16 Effector Pocket 1 -
17 Pet Untrain Kit - Option 3 -
18 Chaos Core Upgrade 3 -
19 Legendary Cube - Highest 2 -
20 Surprise Bag 1 -
21 Cube of Element (Q. Ancient Dog) 1 -
22 Cube of Scroll (High) 1 -
23 Cube of Scroll (Highest) 1 -
24 Essence Rune Box 1 -
25 Cube of Element (Q. Ancient Dog) 1 -
26 Arcana SafeBox - Chaos 1 -
27 Soul Core Upgrade 5 -
28 Happy Birthday Ring 1 1 ngày
29 Cube of Scroll (High) 1 -
30 Dungeon's Ring Random Box 1 -
31 Cube of Element (Q. Ancient Dog) 1 -
32 Pet Untrain Kit - Option 3 -
33 Potion of Soul (200.000.000 AXP) 1 -
34 Potion of Honor (20.000.000) 1 -
35 Cube of Element (Q. Ancient Dog) 1 -
36 Arcana SafeBox - Guardian 1 -
37 Merit Contribute Key 10 -
38 Stain Clone 5 -
39 Potion of Luck (10.000.000 Alz) 1 -
40 Siena's Bracelet Box 1 -
41 Effector Pocket 1 -
42 Divine Stone Upgrade 5 -
43 Protection of Veradrix 50 -
44 Astral Bike Card - Type: PW5 +20 1 7 ngày
45 VSoul Cube 1 -
46 Cube of Merit's Token 1 -
47 48 49 Legendary Cube - Highest 3 -
50 Legendary Battle Pass Box 1 30 ngày
 
 *Legendary Battle Pass Box: là vật phẩm khui ra ngẫu nhiên các loại vật phẩm như sau
 
Tên vật phẩm Số lượng
Slot Extender (Low) 1
Slot Extender (Medium) 1
Slot Extender (High) 1
Slot Extender (Highest) 1
Slot Extender (Ultimate) 1
Armor Option Scroll (Medium) - All Skill Amp 1
Armor Option Scroll (Medium) - Max Critical Rate 1
Armor Option Scroll (Medium) - Critical Rate 1
Armor Option Scroll (High) - All Skill Amp 1
Armor Option Scroll (High) - Max Critical Rate 1
Armor Option Scroll (High) - Critical Rate 1
Armor Option Scroll (Highest) - All Skill Amp 1
Armor Option Scroll (Highest) - Max Critical Rate 1
Armor Option Scroll (Highest) - Critical Rate 1
Armor Option Scroll (Ultimate) - All Skill Amp 1
Armor Option Scroll (Ultimate) - Max Critical Rate 1
Armor Option Scroll (Ultimate - Critical Rate 1
Material Core (Bike) 5
Event - Yuan (Unique) 1
 
[SỰ KIỆN] BINGO 2023
1. Thời gian diễn ra: 05/07/2023 - 05/08/2023
 
2. Nội dung sự kiện:
 
- Bingo là một dạng sự kiện nhiệm vụ hàng ngày, các bạn cần hoàn thành để nhận được phần quà.
 
- Với mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, các bạn sẽ nhận được Legendary Box - Medium~Highest
 
- Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo hàng ngang, hoặc hàng dọc các bạn sẽ nhận được: Bingo Box
 
 
- Các bạn có thể sử dụng Alz hoặc Cash để hoàn thành nhanh nhiệm vụ Bingo khi không có thể thời trong ngày
 
   Hình ảnh minh họa về UI Bingo, nhiệm vụ sẽ có sự thay đổi khi ra mắt chính thức