[SỰ KIỆN] NHẶT LÁ MÙA THU

12/08
 
GIỚI THIỆU:
 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, thu thập các loại Lá mùa thu gồm Normal Leaf, Yellow Leaf, Red Leaf, Crystal Leaf và mang đến NPC Yul Girl (Bloody Ice) đổi Autumn Box ngẫu nhiên khui ra những phần quà giá trị.
 
- Các loại Lá mùa thu sẽ rơi ra khi tiêu diệt quái các bản đồ Mutant Forest & Pontus Ferrum
 
- Các loại Lá mùa thu sẽ rơi ra khi tiêu diệt quái mật động như: Tower of The Dead B1F, Volcanic Citadel, Tower of The Dead B2F, Forgotten Temple B1F, Forgotten Temple B2F, Siena Crest B1F, Siena Crest B2F, Forbidden Island, Illusion Castle Underworld, Illusion Castle Radiant Hall, Maquinas Outpost.
 
DANH SÁCH VẬT PHẨM KHUI RA TỪ AUTUMN BOX
 
Holy Water of Speed x2
Holy Water of Critical Strike x2
Holy Water of Fighter x2
Holy Water of Sage x2
Holy Water of Resistance x2
Protection of Veradrix x2
Heroic Holy Water (15 min) x2
Extreme Holy Water (15 min) x2
Potion of Soul (30M AP)
Potion of Soul (50M AP)
Potion of Soul (100M AP)
Potion of Soul (200M AP)
Diamond x1
Material Core (Bike)
Potion of Courage (500 WEXP)
Potion of Courage (100 WEXP)
Fragment of Chaos x10
Divine Stone Fragment x10
Enchant Safeguard (High)
Enchant Safeguard (Highest)
Enchant Safeguard (Ultimate)
Slot Extender (High)
HP Potion LV.4: 10 (3103)
MP Potion LV.4: 10 (3104)
FC No.50 (626-50)
FC No.75 (626-75)
FC No.95 (626-95)
FC No.110 (626-110)
FC No.120 (626-120)
Amber Minesta's Charm +1
Emerald Minesta's Charm +1
Ruby Minsta's Charm +1
Sapphire Minesta's Charm +1
Amber Minesta's Charm +5
Emerald Minesta's Charm +5
Ruby Minsta's Charm +5
Sapphire Minesta's Charm +5
Amber Minesta's Charm +9
Emerald Minesta's Charm +9
Ruby Minsta's Charm +9
Sapphire Minesta's Charm +9
Stain Clone x5
Core Superior (Medium) - 3340
Core Superior (High) 3341
Core Superior (Highest) 3342
Potion of Luck (500K)
Potion of Luck (1M)
Potion of Luck (5M)
Potion of Luck (50M)
Material Core (Bike) x2
Material Core (Archridium) x2
Circuit Jewel LV.6
Circuit Jewel LV.7
Critical Ring +2
Ring of Luck +2
Critical Ring +3
Ring of Luck +3
Critical Ring +4
Ring of Luck +4
Mithril Epaulet of Guardian
Mithril Epaulet of Sage
Mithril Epaulet of Fighter
Archridium Epaulet of Guardian
Archridium Epaulet of Sage
Archridium Epaulet of Fighter
Cube of Scout Earrings of Chaos (Safe)
Cube of Scout Earrings of Guardian (Safe)
Cube of Scout Belt of Guardian (Safe)
Cube of Scout Belt of Fighter (Safe)
Cube of Scout Belt of Sage (Safe)
Minesta Training Book Chapter 10
Minesta Training Book Chapter 11
Minesta Training Book Chapter 12
Minesta Training Book Chapter 13
Minesta Training Book Chapter 14
Element (Earth)
Element (Fire)
Element (Wind)
Element (Water)
Element (Lightning)
Element (Ice)
Armor Option Scroll (Medium) - SW AMP
Armor Option Scroll (Medium) - MG AMP
Weapon Option Scroll (HIGH) - SW AMP
Weapon Option Scroll (HIGH) - MG AMP
Crystal Leaf
- Sử dụng Crystal Leaf cùng các vật phẩm event khác có thể đổi một số vật phẩm tại Yul Girl: <đang cập nhật>